(XHTT) Không phải ai sử dụng điện thoại cũng dùng hết số tiền trong tài khoản trong khi hạn ngày sử dụng đã hết. Với dịch vụ M2D, các thuê bao MobiCard, MobiZone, Mobi365 hoàn toàn có thể chuyển tiền thành ngày sử dụng (không áp dụng cho thuê bao Mobi4U và MobiQ).Phí chuyển đổi: 500đ=1 ngày sử dụng. Phí giao dịch: 1.000đ/ lần. Khách hàng đã đăng ký dịch vụ M2U, sử dụng chung mật khẩu (đăng ký bằng cách nhập: *117*MẬT_KHẨU*MẬT_KHẨU# rồi OK). Trong đó, MẬT_KHẨU là Mật khẩu khách hàng muốn sử dụng. Ví dụ: khách hàng muốn sử dụng Mật khẩu là 12345 thì nhập: *117*12345*12345# rồi OK.

Từ thời điểm này, Mật khẩu sử dụng trong việc chuyển tiền của khách hàng là 12345. Thuê bao có thể đổi mật khẩu, nhập: *118*MẬT_KHẨU_CŨ*MẬT_KHẨU_MỚI*MẬT_KHẨU_MỚI # rồi OK.

Để chuyển tiền sang ngày, khách hàng nhập: *121*MẬT_KHẨU# rồi OK. 


Trong đó,  *121*: mã USSD qui định cho dịch vụ. MẬT_KHẨU: Mật khẩu của khách hàng.  Sau đó, khách hàng sẽ nhận được phản hồi từ hệ thống và thực hiện các thao tác theo yêu cầu của hệ thống.

Mobifonechuyển tiềncước dịch vụ